Stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie i s prílohami predkladá stavebník na stavebnom úrade. Stavebný úrad začne stavebné konanie, ktorého výsledkom je Stavebné rozhodnutie. K žiadosti o stavebné povolenie musí stavebník mať vypracovanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia od dotknutých organizácii. V rámci stavebného konania stavebný úrad žiada vyjadrenia, stanoviská od rôznych inštitúcií, ktoré je stavebník povinný zabezpečiť pre vydanie Stavebného povolenia. V stavebnom povolení určuje stavebný úrad záväzné podmienky pre realizáciu stavby, užívanie stavby a taktiež rozhodne o prípadných námietkach účastníkov konania.

 

Dodatočné povolenie stavby

V prípade ak stavebný úrad zistí, že stavba bola zahájená pred právoplatným stavebným povolením,  v rozpore s overenou projektovou dokumentáciou alebo aj ak sám stavebník na základe žiadosti požiada o dodatočné povolenie stavby, začne sa správne konanie (priestupkové konanie s vyrubením pokuty).  Stavebnému úradu musí stavebník predložiť potrebné dokumenty, na základe ktorých sa stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení stavby, alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby a tiež môže nariadiť i odstránenie stavby.

 

Ohlásenie drobných stavieb

Drobné stavby sa klasifikujú ako stavby, ktoré dopĺňajú hlavnú stavbu, či už letné kuchyne, prístrešky, oplotenie, stavby na chov drobného zvieratstva, záhradné domčeky, atď. Ide o stavby, ktorých plocha nepresahuje 25 m2. V tomto prípade je potrebné podať Ohlásenie drobných stavieb na základe žiadosti a potrebných príloh.

 

Zmena stavby pred dokončením

V prípade, že stavebník plánuje vykonať na stavbe zmeny oproti overenej projektovej dokumentácií v stavebnou konaní, je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný úrad o zmenu stavbu pred jej dokončením a to žiadosťou s potrebnými prílohami.

 

Povolenie k odstráneniu stavby

Na odstránenie stavby (či už starého domu, garáže, atď.) je potrebné, aby príslušný stavebný úrad na základe žiadosti a potrebných príloh vydal rozhodnutie na odstránenie stavby.

Cenník

Prosím kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo cez kontaktný formulár, a my Vám pošleme cenovú ponuku.

 

Kontaktovať

Služby

Územné konanie

zistiť viac

Stavebné konanie

zistiť viac

Kolaudačne konanie

zistiť viac

Ostatné služby

zistiť viac

NEČAKAJTE

Napíšte nám a my sa o všetko postaráme.