Kolaudačné rozhodnutie

Na základe žiadosti o kolaudačné rozhodnutie a jej príloh žiada stavebník stavebný  úrad o začatie kolaudačného konania. Pre kolaudačné konanie potrebuje stavebník zabezpečiť veľa dokumentov či už zmluvy, atesty, certifikáty a protokoly o rôznych skúškach, bez potrebných dokumentov je  kolaudačné konanie pozastavené. Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa určuje účel a podmienky užívania stavby. Po vydaní Kolaudačného rozhodnutia musí stavebník požiadať na základe žiadosti príslušný obecný úrad o pridelenie Súpisného čísla a následne požiadať príslušný okresný úrad – katastrálny odbor o zapísanie stavby do operátu katastra.

 

Dodatočné povolenie stavby

V prípade ak stavebný úrad zistí, že stavba bola zahájená pred právoplatným stavebným povolením,  v rozpore s overenou projektovou dokumentáciou alebo aj ak sám stavebník na základe žiadosti požiada o dodatočné povolenie stavby, začne sa správne konanie (priestupkové konanie s vyrubením pokuty).  Stavebnému úradu musí stavebník predložiť potrebné dokumenty, na základe ktorých sa stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení stavby, alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby a tiež môže nariadiť i odstránenie stavby.

 

Súpisné a orientačné číslo

Súpisné  a orientačné číslo vydáva príslušný obecný úrad na základe žiadosti stavebníka.  Po vydaní súpisného čísla sa následne žiada príslušný okresný úrad – katastrálny odbor o zapísanie stavby do operátu katastra.

Cenník

Prosím kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo cez kontaktný formulár, a my Vám pošleme cenovú ponuku.

 

Kontaktovať

Služby

Územné konanie

zistiť viac

Stavebné konanie

zistiť viac

Kolaudačne konanie

zistiť viac

Ostatné služby

zistiť viac

NEČAKAJTE

Napíšte nám a my sa o všetko postaráme.